Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

A. algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden als hier bedoeld.

B. uitvaartbegeleiding : Monere uitvaartbegeleiding, die zich verbindt de levering van zaken /of

diensten met betrekking tot een uitvaartbegeleiding/verzorging overeenkomstig de wensen van de

opdrachtgever te leveren.

C. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling of schriftelijk opdracht geeft of

heeft gegeven voor het verzorgen van een uitvaart.

D. toeleverancier: de leverancier van de aan de uitvaartverzorger/begeleider ten behoeven van het

verzorgen van een uitvaart te leveren zaken en /of diensten

E. uitvaartbegeleiding/verzorging: de gehele of gedeeltelijke begeleiding/verzorging van een

begrafenis of crematie en/of de (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een door de

opdrachtgever gewenst adres.

F. overeenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging/begeleiding

van een uitvaart.

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, kostenramingen c.q.

offertes en overeenkomsten waarbij de uitvaartverzorging/ begeleiding zaken en/of diensten, al of

niet door derde toeleveranciers geleverd en/of uitgevoerd, van welke aard ook aan opdrachtgever

levert.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk

zijn overeengekomen.

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk

is aangegeven.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullende

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, en zullen

opdrachtgever en uitvaartbegeleiding/uitvaartverzorging in overleg treden.

ARTIKEL 3 OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door de opdrachtgever

en de uitvaartbegeleiding/uitvaartverzorging van het aanname formulier en/of de, voor zover

mogelijk, uitgewerkte kostenraming is daarvoor voldoende.

3.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan

te tonen, dat op een andere wijze een overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen

de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 4 DIENSTVERLENING

4.1 De uitvaartverzorger/begeleiding zal de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en

vermogen conform de met opdrachtgever overeengekomen afspraken en procedures en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hierbij worden, behoudens wettelijke

voorschriften anders verlangen, de wensen van de opdrachtgever zo veel mogelijk gerespecteerd.

4.2 Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de

uitvaartverzorging/ uitvaartbegeleiding het recht toeleveranciers in te schakelen.

4.3 Opdrachtgever zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige

en noodzakelijke gegevens, waarvan de uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijkzijn,

aanleveren.

4.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet

overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding staan of

indien opdrachtgever op een andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft de

uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van

de overeenkomst en /of heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn

gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.5 De aldus aangeleverde informatie wordt overeenkomstig gebruikt voor de overeengekomen

door de uitvaartverzorgster/uitvaartbegeleiding te verzorgen activiteiten, waaronder het doen van

aangifte van overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, het verzorgen van rouwbrieven,

advertenties en /of andere publicaties. Bij kennisneming door de opdrachtgever van onjuiste

vermelding, dient deze de uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding daaromtrent onverwijld te

verwittigen.

4.6 Indien sprake is van onjuiste vermelding van gegevens zal de

uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding bevorderen dat een benodigde wijziging plaatsvindt.

4.7 De uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan

ook, doordat hij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige

informatie.

4.8 De uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding is slechts voor de kosten van rectificatie aansprakelijk

indien en voor zover de vermelde gegevens afwijken van de door de opdrachtgever schriftelijk

verschafte gegevens en de noodzaak tot rectificatie aan hem is toe te rekenen.

4.9 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op de dagen en tijdstippen zoals

overeengekomen tussen opdrachtgever en uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding. Bedoelde dagen

en tijdstippen worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van beheerders van de

benodigde faciliteiten waaronder religieuze gebouwen en begraafplaatsen c.q. crematoria.

ARTIKEL 5 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat een behoorlijke uitvoering

aanpassing van de verrichten werkzaamheden vergt, zal de overeenkomst in onderling overleg en

met wederzijds goedvinden, voor zover mogelijk, worden aangepast.

5.2 Een dergelijke aanpassing kan tot 48 uur voor het overeenkomen tijdstip van de uitvaart worden

verzocht.

5.3 Indien de bedoelde aanpassing financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de

uitvaartverzorger/uitvaartbegeleiding hierover informeren.

5.4 De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig , van aanvaardde wijzigingen worden

gespecificeerd met de opdrachtgever verrekend.

ARTIKEL 6 PRIJZEN EN BETALING

6.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief andere heffingen welke van

overheidswege worden opgelegd.

6.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur

vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever facturen binnen

15 dagen na de factuurdatum betalen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties worden door

de opdrachtgever binnen 14 dagen bij de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding schriftelijk en

onderbouwd ingediend, doch schorten de betalingsverplichting niet op.

6.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn

betaalt, zal de opdrachtgever, zonder het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit

handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag

tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten,

waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten,

verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan

de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

6.4 de opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen dat hij

namens en voor rekening van het vermogen en /of de reven van de overledene heeft gehandeld.

ARTIKEL 7 TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

7.1 In het geval ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de uitvaartverzorger/

uitvaartbegeleiding aan opdrachtgever zaken ter beschikking zijn gesteld, draagt opdrachtgever er

mede zorg voor, dat deze zaken binnen maximaal 4 dagen na de uitvaart weer ter beschikking van

de uitvaartverzorger/uitvaarbegeleiding . Indien door toedoen en /of nalatigheid van de

opdrachtgever schade aan deze zaken wordt veroorzaakt is hij verantwoordelijk voor de daaruit

voortvloeiende kosten.

ARTIKEL 8 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding staat in voor een juiste regeling en uitvoering van de

uitvaart overeenkomstig de opdracht en /of de eisen van goed vakmanschap.

8.2 de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding aanvaardt wettelijke verplichtingen tot

schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 8 blijkt.

8.3 de totale aansprakelijkheid van de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding wegens toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. De

maximale aansprakelijkheid bedraagt tweemaal het declaratiebedrag waarop de aansprakelijkheid

betrekking heeft met een maximum van Euro 5000,-

8.4 onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a) de redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van de

uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade

wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever ontbinding van de overeenkomst heeft gevraagd;

b) redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c) redelijke kosten , gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze

voorwaarden.

8.5 de in dit artikel genomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet

indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de uitvaartverzorger /

uitvaartbegeleiding of zijn ondergeschikten. De maximale aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal

het bedrag van de door de assuradeur aan de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding te verstekken

uitkering per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één

gebeurtenis.

8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enige recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever

de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de uitvaartverzorger/

uitvaartbegeleiding meldt.

8.7 De uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,

daaronder begrepen gevolgschade gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe

verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet

en jurisprudentie wordt begrepen, mede verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van

toeleveranciers van de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding , ziekte van personeel en alle overige

van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzie, waarop de uitvaartverzorger/

uitvaartbegeleiding geen invloed kan uitoefenen, als gevolg waarvan de uitvaartverzorger/

uitvaartbegeleiding niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

ARTIKEL 10 GESCHILLEN

10.1 De rechter in de vestigingsplaats van de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding is bij uitsluiting

bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Niettemin heeft de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding het recht het geschil voor te leggen aan

de wet bevoegde rechter.

10.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomsten tussen de uitvaartverzorger/ uitvaartbegeleiding en opdrachtgever worden

beheerst door Nederlands recht.